0004.jpg  

zb練習第17彈!!

cowboywowo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ZBrush Document.jpg  

zb練習第16彈!!

cowboywowo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ok003.jpg  

zb練習第15彈!!

cowboywowo 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

ok0003.jpg  

胸像練習第14彈!!

cowboywowo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

240_max.jpg   

胸像練習第13彈!!

cowboywowo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ok03a.jpg  

胸像練習第12彈!!

cowboywowo 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

Render0001.jpg  

 

cowboywowo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ok0006.jpg  

胸像練習第10彈!!

cowboywowo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ok009.jpg  

胸像練習第9彈!!

cowboywowo 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

ok05.jpg  

胸像練習第8彈!!

cowboywowo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 234